health

Contact: team@thaiwelkomproject.be Tel: 0479/32 91 81

Thai Welkom Project

สุขภาพ

 

  • ดื่มเหล้าอย่ามากเกินไป

 

ตามกฏหมายเบลเยียมคุณถูกปรับได้หากคุณขับขี่ยานพาหนะโดยมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 0.05 % หรือสูงกว่านั้น โดยสามารถตรวจสอบระดับนี้ได้ด้วยอุปกรณ์ทดสอบลมหายใจ  โดยคุณไม่สามารถปฏิเสธการทดสอบนี้ได้  แต่คุณสามารถขอเวลา 15 นาทีก่อนการทดสอบ หากคุณมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกําหนด หากคุณไม่เห็นด้วยกับผลการทดสอบ คุณสามารถขอ ตรวจสอบอีกครั้งด้วยการเจาะเลือดได้ แต่คุณทําได้เฉพาะในกรณีที่ผลครั้งแรกพบว่าคุณมีแอลกอฮอล์ในเลือดอย่างน้อย 0.08 % เท่านั้น

หากตํารวจพบว่าคุณขับขี่ขณะมึนเมา คุณจะถูกปรับอย่างน้อย €137,50 นอกจากนี่ คุณยังจะขับขี่ไม่ได้เป็นเวลาอย่างน้อยสามชั่วโมง ยิ่งดื่มมากก็จะถูกห้ามขับขี่เป็นเวลามากขึ้น และยังถูกปรับ มากขึ้นอีกด้วย  นอกจากนี่ประวัติของคุณจะถูกส่งไปที่ศาล  ซึ่งอาจสั่งลงโทษคุณอย่างหนักกว่านี่อีกด้วย

 

  • ผู้หญิงไทยที่เพิ่งมาเบลเยี่ยมสามารถได้รับบริการทางแพทย์อย่างไรได้บ้าง

มีความเป็นไปได้สามสถานการณ์

กรณีที่หนึ่ง หญิงไทยคนนี้ไดเข้าประเทศเบลเยยี่มในฐานะนักท่องเที่ยวด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน ถ้าเช่นนั้นบริการทางแพทย์ที่จะได้รับในเบลเยี่ยมก็ขึ้นอยู่กับประกัน สุขภาพของเธอที่มีมาจากเมืองไทย

กรณีที่สอง หากชาวไทยคนนี่้เข้าประเทศด้วยวีซ่าที่อนุญาติให้เธออยู่ในเบลเยี่ยมได้เกินสามเดือน (ด้วยวีซ่าครอบครัว สมรส หรือ family reunification visa เป็นต้น) เธออาจได้รับการครอบคลุมโดยประกันสุขภาพของบุคคลที่เธอมาอยู่ดู่ว้ยในเบลเยี่ยม ไม่ว่าบุคคลนี้จะเป็นสามีแม่หรือลกูของเธอก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เธอจะได้วีซ่าเข้าเมืองอย่างถูก ต้องก็ต่อเมื่อสมาชิกในครอบครัวของเธอ ซึ่งเป็นคนยื่นขอให้เธอมาอยู่เบลเยี่ยม สามารถยื่นหล้กฐานว่า ตนมีประกันสุขภพอยู่แล้ว  และประกันสุขภาพนี้ได้ครอบคลุมถึงญาติพี่น้องของตนด้วย

กรณีที่สาม หากเธอเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เธอจะใช้บริการทางแพทย์ได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยร้ายแรงเท่านั้น