child care

Contact: team@thaiwelkomproject.be Tel: 0479/32 91 81

Thai Welkom Project

การเลี้ยงดูลูกในเบลเยี่ยม

 

  • การช่วยเหลือหลังคลอด

การมีลูกในเบลเยียมนั้นแตกต่างจากการมีลูกในประเทศไทยอยู่มาก ในแฟลนเดอส์นี เราสามารถรับการช่วยเหลือหลังคลอด หรือ kraamhulp ได้ โดยคุณต้องจ่ายประมาณ 5

ยูโรต่อชั่วโมงเพื่อจ้างคนให้มาช่วยดูแลลูก ทําความสะอาดบ้าน ฯลฯ อย่างสมํ่าเสมอ จํานวนเงินนี้เท่ากับค่ารักษาพยาบาลที่คุณต้องจ่ายเมื่อพบแพทย์หากคุณมีประกันสุขภาพ จากบริษัทประกันสุขภาพต่างๆ ได้แก่ CM (Christelijke Mutualiteit) Euromut ฯลฯ หากคุณมีประกัน คุณจะได้ชําระเงินคืนประมาณ 10 ยูโรต่อชั่วโมง โดยจํานวนที่ได้คืนขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณ การช่วยเหลือหลังคลอดนี้ ถูกควบคุมโดยรัฐบาลจังหวัด คุณสามารถหาข้อมูลสําหรับแอนเทวิปได้ทีที่ www.kraamvogel.be

 

ต้องจ่ายเท่ าไหร่ ถ้าฝากลูกไว้ ในศูนย์รับดูแลเด็ก

เบลเยียมมีศูนย์รับดูแลเด็ก(kinderopvang) หรือเนอสเซอรี่สองประเภทคือ

 

1) ศูนย์รับดูแลเด็กเอกชน – ราคาขึ้นอยู่กบทางศูนยตั้งไว้เอง

 

2) ศูนย์รับดูแลเด็กที่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อเด็กและครอบครัว “Kind en Gezin” – ราคาถูกกําหนดไว้ ตามกฏหมาย

 

ราคาค่าเลี้ยงดูเด็กของศูนย์รับดูแลที่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ:

 

‐ รายได้ สิทธิของครอบครัว (ตามที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการภาษี หรือ aanslagbiljet)

‐ จํานวนเด็ก (หากฝากเด็กหลายคน ราคาค่าเลี้ยงดูก็จะถูกลงด้ วย)

‐ จํานวนชั่วโมงที่ฝาก (ฝากน้อยชัวโมงก็จ่ายน้อย)

 

ค่าบริ การมักอยูระหว่าง 1.59 ถึง 16.16 ยูโรต่อวันต่อด็กหนึ่งคน

หากเราใช้ บริการกับศูนย์รับดูแลเด็กที่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐบาล และเรามีลูกอายุน้อยกว่าสามขวบ เราควรระบุค่าดูแลเด็กในแบบฟอร์มภาษี ค่าใช้ จายส่วนนี้จะถูกหักออกจากรายได้ ที่ต้องเสียภาษี ของเรา หากเรา (แทบ) ไม่มีคาใช้ จายทางด้ านนี้เลย เราสามารถรับภาษีคืนได้ตราบใดที่เด็กยังอายุน้อยกว่าสามขวบ

 

เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากเว็ปไซต์ของ สถานรับเลี้ยง Kind en Gezin. http://www.kindengezin.be/kinderopvang/

 

 

ประเทศเบลเยี่ยมมีบริการการเลี้ยงดูเด็กที่ค่อนข้างดี ทั้งบริการจากรัฐบาล และจากศูนย์บริการสังคมเพื่อประชาชน เป็นต้น

 

บริการมีหลายรูปแบบเพื่อผ่อนเบาภาระของผู้ปกครอง เช่น

 

  • การช่วยเหลือหลังคลอด
  • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลลูก
  • การลดย่อนภาษีเมื่อมีลูกหลายคน